Stichting Johannes Bos

De laatstlevende uit het molenaarsgeslacht Bos bleef net als zijn zuster en broers ongetrouwd. Directe nazaten waren er niet. Reden voor de laatste telg, Johannes Bos, om zijn nalatenschap (de meelfabriek en de grond) in een stichting onder te brengen, met als opdracht de molenhistorie te laten herleven. De stichting werd in 1995 opgericht en is, na zijn overlijden in 1997, actief geworden.


Het stichtingsbestuur had al gauw als doel voor ogen om te komen tot de bouw van een molen aan de Kanaaldijk 235/236. Maar eerst werd opdracht gegeven de bestaande maalderij (1866) en het molenaarshuisje (1871) in originele staat terug te brengen. Op verzoek van de gemeente Alkmaar werd tevens de oudste, nog bestaande, koolboet, verplaatst. Om het sluitstuk – de bouw van de molen en molenschuur – financieel mogelijk te maken was eerst nog aan de orde de herbouw van de naastgelegen langhuisstolp (nr. 231), de nieuwbouw van twee stolpboerderijen (233/234 en 244/245) alsmede een dijkwoning (246). De nieuwe woningen werden in authentieke West-Friese stijl uitgevoerd. De opbrengst werd gestoken in de bouw van de nieuwe molen met molenschuur.
Nu verkrijgbaar: DVD over bouw van De Gouden Engel en het leven van de familie Bos. Prijs € 10,00 in de winkel. (bij verzending € 2,50 extra).

Ook verkrijgbaar Boekje "150 jaar graan en meel" een zeer uitgebreid verslag van de familie Bos en de geschiedenis van de oude meelmolen.
Prijs € 10,00 in de winkel. (bij verzending € 2,50 extra).
Met de realisatie van dit ambitieuze plan is de Stichting Johannes Bos nu een nieuwe weg ingeslagen, met hetzelfde doel: het in ere houden van het molenaarsvak, dat zoveel jaren centraal heeft gestaan in het leven van de familie Bos.
 
PRIJZEN:
De Historische Vereniging Alkmaar heeft de Stichting voor haar bouwactiviteiten de Oud Alkmaarprijs toegekend. Op www.hvalkmaar.nl is te lezen:
"De ereleden van de HVA, Magda van Amsterdam, Jan Beijer en Piet Verhoeven hebben uit de nominaties een keuze gemaakt voor toekenning van de Oud Alkmaarprijs.
Zij hebben gekozen voor een stichting die zich al 14 jaar inzet voor het herstel van beeldbepalende panden in Alkmaar. De Stichting Johannes Bos heeft zich onder andere beijverd om de stellingmolen 'De Gouden Engel' terug te brengen in het gevelbeeld van Koedijk. De heren Bart Slooten en Cees Deenik van het bestuur van de stichting kwamen de prijs in ontvangst nemen. De prijs bestaat uit een oorkonde, geldbedrag en bloemen".
In november 2009 ontving de Stichting Johannes Bos een eervolle vermelding voor het gehele complex, eveneens van de Historische Vereniging Alkmaar.

Vrienden en Donateurs van ‘De Gouden Engel’

Om de maatschappelijke en culturele activiteiten in en rond de molen te kunnen bekostigen, wordt de Stichting Johannes Bos ondersteund door zowel donateurs als vrienden.

Vriend wordt u door € 50,00 over te maken op bankrekening NL76 INGB 0006 0704 64. U wordt dan regelmatig op de hoogte gehouden van alles wat er in en rond de molen gebeurt.

Voor minimaal € 10,00 bent u al donateur.


Museum - Molen de Gouden Engel

Stichting Johannes Bos - Molen de Gouden Engel, Koedijk